Obchodní podmínky

 

 

Všeobecné obchodní podmínky

 

obchodní společnosti Auto Moto Přikryl s.r.o.

pro vinoprikryl.cz

 

I.

Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“ nebo „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, jakož i s ostatními uživateli webového portálu provozovaného společností Auto Moto Přikryl s.r.o., IČO 286 13 422 se sídlem Malenovice 416, 739 11 Malenovice, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod oddíl C, vložka 34768, na adrese https://www.automotoprikryl.cz (dále jen „prodávající“ nebo „provozovatel“), Kupující či uživatel užívající jmenovaný webový portál dále jen jako „kupující“. Kupující a prodávající společně pak jako „smluvní strany“.
 2. Obchodní podmínky upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen „kupní smlouva“), který je provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.vinoprikryl.cz (dále jen „e-shop“). Provozování a poskytování služeb – prodeje, je dále upravováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (dále jen „ISP zákon“) jakož i příslušnou směrnicí Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2019/770 ze dne 20. května 2019 o některých aspektech o poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb (dále jen „digitální směrnice“). 
 3. Dle těchto VOP je fyzická osoba v postavení spotřebitele či podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba. 
  1. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná. 
  2. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že je ve smluvním vztahu s prodávajícím považován za podnikatele a platí pro něj pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.
 4. Vytvořením objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito VOP seznámil, jakož i s jejími nedílnými součástmi, které představují následující dokumenty: 
  1. Zásady ochrany osobních údajů
 5. Kupující vytvořením objednávky vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami. Kupující přistoupením k obchodním podmínkám prohlašuje, že měl před uzavřením kupní smlouvy dostatečnou možnost se s obchodními podmínkami seznámit a jako takové je přijímá.
 6. Kopii těchto obchodních podmínek obdrží kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou e-mailovou adresu. Fakturu obsahující základní údaje smlouvy včetně účtenky podle zákona o evidenci tržeb a daňového dokladu, obdrží kupující v písemné podobě v rámci balíku, v němž je zboží dodáváno. 
 7. Od obchodních podmínek je možné se odchýlit v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 
 8. Kupní smlouva je uzavírána v jazyce českém, veškerá sdělení vůči zákazníkovi, jenž je spotřebitelem jsou činěna v jazyce českém.
 9. Kupující bere na vědomí, že fotografie, či jiné grafické zobrazení a vizualizace produktů uvedené na e-shopu nemusí odpovídat prodávanému produktu.
 10. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů. Specifické podmínky a práva kupujícího související s ochranou osobních údajů jsou upraveny v Zásadách ochrany osobních údajů dostupných zde.
 11. Prodávající je oprávněn na základě souhlasu kupujícího uděleného v průběhu objednávky zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení. Tedy jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit. Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady. Konkrétní podmínky zpracování osobních údajů a zasílání obchodních sdělení a newsletterů jsou upraveny v zásadách zpracování osobních údajů

II.

Kupní smlouva

 1. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění nabídky produktu na webové stránky prodejce. Kupní smlouva mezi smluvními stranami je však uzavřena až okamžikem doručením potvrzení prodávajícího o přijetí objednávky, které je zasláno kupujícímu elektronickou poštou (emailem) po obdržení objednávky kupujícího.
 2. Objednávky lze činit prostřednictvím e-shopu, elektronickou poštou na adrese objednavky@vinoprikryl.cz či osobně na provozovnách prodávajícího.
 3. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.
 4. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.
 5. Předmětem kupní smlouvy je zboží nabízené prodávajícím v rámci katalogu produktů na webových stránkách prodávajícího (dále jen „produkt“).
 6. Vzniklou kupní smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody smluvních stran nebo na základě zákonných důvodů. 
 7. Prodávající je oprávněn od uzavřené smlouvy bez dalšího odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, pokud: 
  1. prodávající není objektivně schopen z důvodu spočívajících na třetí straně dodat kupujícímu produkt ve lhůtě přiměřené okolnostem, toto je možné učinit do 14 dnů od okamžiku, kdy se prodávající o takovéto okolnosti dozvěděl;
  2. produkt již není k dispozici, toto je možné učinit do 14 dnů od okamžiku, kdy se prodávající o takovéto okolnosti dozvěděl;
  3. se výrazným způsobem změnila cena dodávaného produktu, toto je možné učinit do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy; kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy, a to zejména v případě, kdy kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému prodávajícího či pochybení zaměstnanců prodávajícího. Pro zřejmost se jedná o takováto pochybení zejména v následujících případech:
   1. cena zboží je na první pohled nesprávná; 
   2. u ceny zboží přebývá nebo chybí jedna či více cifer;
   3. sleva na zboží přesahuje 50 %, aniž by zboží bylo součástí zvláštní marketingové kampaně či výprodejové akce označené speciálním symbolem a inzerujícím odpovídající výši slev.
  4. kupující neposkytne potřebnou součinnost při doručování zboží, toto je možné učinit do 14 dnů od okamžiku, kdy se prodávající o takovéto okolnosti dozvěděl;
  5. vyjde najevo, že kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu mezi smluvními stranami, toto je možné učinit do 14 dnů od okamžiku, kdy se prodávající o takovéto okolnosti dozvěděl.
 8. Prodávající může mimo jiné nepřijmout objednávku kupujícího až do okamžiku vzniku kupní smlouvy. Prodávající u takto zrušené objednávky informuje kupujícího o nepřijetí jeho objednávky. 
 9. Kupní smlouva není uzavřena také v případě, panují-li zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě kupujícího anebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o produktu či v ceně. Jestliže kupující již část nebo celou kupní cenu uhradil, bude mu tato částka v plné výši vrácena zpět.
 10. Dárky, které jsou poskytovány kupujícímu zdarma a za podmínek darovací smlouvy dle OZ upravující pro darovací smlouvu. Darovací smlouva mezi smluvními stranami je uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, je kupující povinen poskytnuté dárky vrátit.

 

III.

Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Prodávající je povinen doručit produkt nejpozději do 14 dnů od připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího, to neplatí, jestliže je u jednotlivého produktu specifikována jiná lhůta pro doručení nebo se jedná o doručení zboží na dobírku. Prodávající může odložit termín dodání zboží, vznikne-li podezření, že při dosavadním nákupu zboží prodávajícímu došlo k porušení obchodních podmínek či jiných právní předpisů. Prodávající si v tomto případě rovněž může vyžádat od kupujícího více osobních údajů za účelem potvrzení a upřesnění jeho identifikace. Digitální produkt se považuje za dodaný kupujícímu doručením na e-mailovou adresu či na telefonní číslo poskytnuté kupujícím.
 2. Kupující je povinen objednaný produkt převzít. Kupující je povinen chránit své přístupové údaje k registračnímu servisu e-shopu před zneužitím třetí osobou a ani je třetí osobě nesdělovat. Prodávající nezodpovídá za zneužití přístupových údajů k registračním servisu e-shopu a kupující se po prodávajícím nemůže dožadovat jakékoliv vzniklé škody. 
 3. Kupující bere na vědomí, že u zboží, představovaných digitálními kupóny je poskytnutí odkazu ke stažení instalačních souborů jednorázové a propojené s jeho uživatelským účtem. Kupující je povinen provést zálohu svých dat, neučiní-li tak, přichází o možnost stáhnout instalační soubor znovu. Prodávající není v žádném případě povinen znovu poskytovat nový digitální kupón.
 4. Kupující je povinen se detailně seznámit s kupovaným produktem, dále pak s jeho aplikací, pro kterou je produkt určen. Kupující je povinen se seznámit s regionální lokalizací jakož i místní a časovou použitelností produktu.
 5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nezodpovídá za jakékoliv jednání třetích stran vůči kupujícímu a ani mezi jednotlivými kupujícími či třetími stranami navzájem. Uvedené znamená, že prodávající není v žádném případě zodpovědný za jednání třetích stran vůči kupujícímu, zejména pak ve vztahu k případnému jednání, které ohrožuje či jakkoliv manipuluje s osobními a platebními údaji a prostředky kupujícího. Prodávající není povinen a ani není schopen ověřovat identitu kupujícího nad rámec jeho zákonem stanovených povinností. Současně prodávající není ani schopen prověřovat, zdali užité platební metody a prostředky jsou skutečně kupujícího či jsou oprávněně využity.
 6. Kupující je povinen uvést pravdivé údaje o své osobě, zejména pak dodací adresu, číslo telefonu a e-mailovou adresu. Jestliže kupující uvede lživé či nesprávné informace, nebude na ně brán zřetel při pozdějších reklamacích.

 

IV.

Platební metody a způsob doručení

 1. Prodávající se uzavřením kupní smlouvy zavazuje, že odevzdá produkt či poskytne digitální obsah kupujícímu a umožní mu k produktu nabýt vlastnického práva. Na straně druhé se kupující zavazuje, že produkt převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. 
 2. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k produktu, kde vlastnické právo přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny za produkt. 
 3. Prodávající se zavazuje odevzdat produkt, včetně příslušných dokladů vztahujících se k produktu, způsobem a na místě určeném kupujícím v rámci objednávky. Prodávající splní tuto povinnost tím, že uvedeným způsobem umožní kupujícímu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu tuto skutečnost oznámí. 
 4. Produkt je doručen kupujícímu, jenž je podnikatel v okamžiku, kdy prodávající odevzdá věc dopravci k přepravě. Kupujícímu, jenž je spotřebitel odevzdává prodávající produkt v okamžiku, kdy je kupujícímu – spotřebiteli produkt předán přepravcem. 
 5. Je-li produkt digitálním obsahem, považuje se produkt za odevzdaný okamžikem, kdy prodávající doručí e-mailovou zprávu kupujícímu s odkazem ke stažení digitálního obsahu.
 6. Kupující, který kupuje produkt, jenž je z povahy věci digitálním obsahem, volbou dodání produktu uděluje prodávajícímu plnou moc k porušení obalu produktu, který je následně kupujícímu zaslán elektronicky způsobem uvedeným v těchto VOP. 
 7. Kupující má možnost uhradit celkovou částku kupní ceny za produkt pomocí bankovního převodu (běžný a rychlý), platební kartou (online), na dobírku v hotovosti či platební kartou, a to poukázáním celkové částky na účet prodávajícího pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje, popřípadě oproti dokladu v hotovosti, je-li zboží doručováno na dobírku. Kupní cena produktu je považována za zaplacenou v okamžiku zpracování transakce za účelem úhrady celé kupní částky prodávajícímu.
 8. Není-li zde specifického požadavku kupujícího ohledně balení zboží, zabalí prodávající produkt podle zvyklostí pro daný kategorii produktů; nejsou-li, pak způsobem přiměřeným pro uchování produktu a jeho ochranu. Obdobně se uplatní tato pravidla i pro volbu způsoby přepravy produktu.
 9. Prodávající si vyhrazuje právo odeslat produkt kupujícímu, který si v rámci jedné objednávky a/nebo jednoho dne objednal produkty za celkovou hodnotu přesahující 20.000, -Kč včetně DPH, až po úplné úhradě celkové kupní ceny. Po uhrazení celé kupní ceny provede prodávající dodání produktu způsobem stanoveným kupujícím v rámci objednávky. 
 10. Platební metody jsou napojeny na platební brány, které poskytují zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávány pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti provozující platební bránu a prodávající je nijak nezpracovává ani neuchovává.
 11. Ceny produktů jsou prezentovány včetně příslušné sazby daně z přidané hodnoty (DPH) a souvisejících poplatků, vyjma nákladů na doručení produktů, které jsou specifikovány kupujícím v rámci volby způsobu dodání produktu v průběhu objednávky. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby, vyjma doběrečného, pokud je aplikovatelné. 
 12. Číslo účtu prodávajícího, na který má být poukázána kupní cena za zakoupený produkt je 43-6428450237/0100 Účet je vedený u Komerční banka a.s.

V.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitelem

 1. Kupující, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 OZ (dále jen „spotřebitel“) má v souladu s § 1829 OZ právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů. Uvedená lhůta je počítána od okamžiku převzetí produktu. Je-li předmětem kupní smlouvy oddání několika druhů zboží či jeho dodání na části, počíná lhůta běžet převzetím poslední dodávky produktu.
 2. Odstoupení od kupní smlouvy musí být provedeno ve shora uvedené zákonné lhůtě. Spotřebitel v odstoupení od smlouvy uvede, že odstupuje od smlouvy, zároveň uvede číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení peněz.
 3. Pro odstoupení od smlouvy může spotřebitel též využít vzorový formulář, který je poskytován prodávajícím. Tento formulář tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Současně může kupující – spotřebitel využít internetového rozhraní pro odstoupení dostupného na: https://www.vinoprikryl.cz/formular-pro-odstoupeni-od-kupni-smlouvy/ 
 4. Odstoupení od smlouvy může být doručeno písemně na adresu prodávajícího:
  1. Auto Moto Přikryl s.r.o., 

Malenovice 416

739 11 Malenovice

 1. Odstoupení je možno učinit i elektronicky na e-mailovou adresu prodávajícího: objednavky@vinoprikryl.cz.
 2. Kupující spotřebitel by měl produkt vrátit úplný, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozený, čistý a pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém produkt převzal. 
 3. Pokud se jedná o spotřební produkt (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.), pak lze od smlouvy odstoupit, pouze pokud kupující, jenž je spotřebitelem, dodá produkt nepoškozený a nepoužitý v neporušeném originálním balení.
 4. V případě, že spotřebitel odstoupí dle výše uvedených podmínek, je prodávající povinen vrátit přijaté finanční prostředky do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, nikoliv však dříve, než je mu produkt, od jehož kupní smlouvy je odstupováno, doručen. 
 5. Spotřebitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 1837 OZ, nemá právo na odstoupení od smlouvy dle výše uvedeného u dodání digitálního obsahu, pokud tento obsah nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele s takovýmto způsobem doručení. Shora uvedené znamená, že pokud spotřebitel souhlasí se zpřístupněním digitálního obsahu v průběhu prvních 14 dní od uzavření kupní smlouvy, pak právo na odstoupení okamžikem zpřístupnění zaniká.
 6. Odstoupí-li kupující jenž je spotřebitelem od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než je mu ze strany spotřebitele produkt předán nebo je mu důvěryhodně prokázáno, že produkt byl odeslán. Kupující spotřebitel je povinen vrátit prodávajícímu produkt bez zbytečného odkladu po odstoupení od smlouvy, nejpozději však do 14 dnů od učinění tohoto odstoupení.
 7. Spotřebitel bere na vědomí, že v případě digitální distribuce produktů má možnost odstoupit od smlouvy pouze v případě, že mu ještě nebylo dodáno plnění. Dodání v podobě doručení produktu do sféry spotřebitele (tj. na jeho e-mail nebo na cloudové uložiště) se považuje za porušení obalu zboží a spotřebitel bere na vědomí, že mu tak zaniká jeho právo na odstoupení od smlouvy. Tímto však spotřebiteli nezaniká právo na reklamaci zakoupeného zboží v případě nefunkčnosti zaslaného produktu. 
 8. Kupující, jenž je podnikatelem, jakož i v ostatních případech, kdy se nejedná o kupujícího spotřebitele, právo na odstoupení shora uvedeným způsobem nevzniká. Uvedené však nemá vliv na případné odstoupení kupujícím podnikatelem z jiných zákonných důvodů.  

VI.

Práva a povinnosti z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že produkt při doručení nemá vady. Zejména pak odpovídá za to, že v době, kdy kupující produkt převzal: 
 2. má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu produktu, 
 3. se produkt hodí k účelu, který prodávající uvádí nebo ke kterému se produkt tohoto druhu obvykle používá, 
 4. produkt odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, 
 5. je produkt v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, 
 6. vyhovuje požadavkům právních předpisů
 7. produkt má veškeré doklady nezbytné k jeho užívání nebo jež jsou požadovány příslušnými zákonnými předpisy
 8. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:
  1. u produktu prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
  2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
  3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím; nebo
  4. vyplývá-li to z povahy věci;
  5. u spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř měsíců, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.
 9. Kupující je povinen se seznámit s produktem ihned po jeho převzetí – přechodu nebezpečí škody na produktu. Zároveň, v případě zjištění vad, musí oznámit vadu prodávajícímu včas, neučiní-li tak, bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, právo z vadného plnění mu nepřísluší. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž – tzn. nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, vždy však nejpozději do dvou let po převzetí produktu.
 10. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.
 11. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
 12. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Totožné se uplatní i v případech, kdy si kupující produkt nepřevezme, ač mu prodávající umožnil s produktem nakládat. 
 13. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.
 14. Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.
 15. Porušení smlouvy je rozlišováno na: 
  1. Podstatné porušení
  2. Nepodstatné porušení
 16. Při podstatném porušení má kupující nárok na: 
  1. odstranění vady dodáním nového produktu bez vady anebo dodáním chybějící části produktu, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze jednotlivé části produktu, může kupující požadovat jen výměnu této vadné části; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
  2. na odstranění vady opravou produktu;
  3. na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
  4. na odstoupení od smlouvy.
 17. V případě odstoupení ze smlouvy, může kupující využít formulář pro odstoupení, který je součástí těchto obchodních podmínek jako Příloha č. 1 VOP. 
 18. Při nepodstatném porušení kupní smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. 
 19. Právo na dodání nového produktu, nebo výměnu součásti má kupující i v případě takzvané neodstranitelné vady, tedy pokud nemůže produkt řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad (alespoň 3 vady). V takovém případě má kupující, který je spotřebitelem, právo od smlouvy odstoupit.
 20. Pokud kupující využije práva na dodání nové věci, je povinen vrátit prodávajícímu původní produkt, a to včetně veškerého dodaného příslušenství. Náklady spojené s vrácením nese prodávající. 
 21. Do okamžiku, než kupující uplatní právo na slevu z kupní ceny nebo opravu produktu, může prodávající dodat to, co chybí anebo odstranit právní vadu. Faktické vady produktu může prodávající dle své vlastní volby odstranit buď opravou produktu anebo dodáním nového produktu.
 22. Neodstraní-li prodávající vadu produktu včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující nadále měnit bez předchozího souhlasu prodávajícího.
 23. Má-li produkt vadu, z níž je prodávající zavázán a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
 24. Kupující je povinen uplatnit reklamaci (práva z vadného plnění) u prodávajícího nebo osoby určené k opravě (výměně) bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Formulář je dostupný zde:https://www.vinoprikryl.cz/formular-pro-nahlaseni-reklamace/  
 25. Kupující je vyjma formuláře oprávněn učinit reklamaci i písemně, kde formulář pro uplatnění práv z vadného plnění tvoří Přílohu č. 2 těchto VOP.
 26. Kupující je povinen společně s uplatněním reklamace zaslat produkt, a to v původním obalu, jestliže produkt nějaký obal má.
 27. Prodávající se zavazuje písemně informovat kupujícího o způsobu řešení reklamace do 5 pracovních dnů od obdržení uplatnění reklamace. V souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) je lhůta na vyřízení reklamace stanovena na 30 dní, nedohodnou-li se kupující a prodávající v konkrétním případě jinak. Kupující bude vyrozuměn písemně o způsobu vyřízení reklamace, typicky na emailovou adresu, na níž je kupující u prodávající registrován, či na tu adresu ze které s prodávajícím komunikoval. 
 28. Odpovědnost za vady produktu se nevztahuje na vady způsobené třetími stranami. Dále se pak nevztahuje na neodborné použití či instalací produktu. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím produktu věděl, že má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Totéž se uplatní i v případech, kdy je produkt prodáván z důvodů těchto vad za zvýhodněnou cenu. Obdobně pak i u produktů, které jsou prodávány za zvýhodněnou cenu, protože produkt byl již rozbaleno či sloužil pro výstavní/marketingové účely. 

 

VII.

Záruka za jakost a životnost

 1. Pokud prodávající u některého produktu nabízí záruku za jakost, pak se zavazuje, že produkt bude po určitou dobu způsobilý k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást produktu.
 2. Jako doklad o záruce vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží doklad o zakoupení (faktura) se zákonem uvedenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky.
 3. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeném na dokladu o zakoupení či na záručním listě. Takováto lhůta činí: 
  1. u nového (včetně rozbaleného) zboží 24 měsíců;
  2. u zánovního zboží 12 měsíců (zánovním zbožím se rozumí užívané zboží, které následně prošlo kontrolou našich odborníků a které je takto označeno);
  3. u zboží použitého 12 měsíců (použitým zbožím se rozumí takto označené zboží, které je použité či servisované bez vady, přičemž kompletnost balení nebrání plnému užívání výrobku).
  4. U spotřebního zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.) je kupující oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř (24) měsíců, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.
 4. Pro kupujícího podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně, je-li to u daného typu zboží výslovně uvedeno, takto uvedená lhůta má přednost. Záruční lhůta je v takovémto případě vyznačena odlišně (typicky označením IČ varianty lhůty u specifikace délky záruky produktu).
 5. Lhůta končí dnem, který se číselným označením shoduje se dnem, kdy započala a o příslušný počet měsíců či let později. 
 6. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruka za jakost, zaniknou, nebyla-li uplatněna v uvedené době.
 7. V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta, rozhodující je lhůta začínající běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
 8. Je-li předmětem koupě produkt, který je spotřebním materiálem anebo je-li tento materiál součástí zakoupeného produktu, použije se životnost místo záruky za jakost. Životnost může být uvedena časově, v počtu použití či jinak obdobně specifikovaná. 
 9. U produktu může být uvedeno více než jedna podmínek životností. K úspěšnému uplatnění práv z vadného plnění je nutné dodržet všechny uváděné podmínky kumulativně.
 10. Právo kupujícího uplatnit práva z vadného plnění v zákonné záruční lhůtě životností produktů není dotčeno. Kupující však musí přihlížet k výše uvedeným skutečnostem, neboť záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností výrobku. 
 11. Životnost produktů představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním. Pokud je produkt užíván déle, než je obvyklá životnost, je pravděpodobné, že vzniknuvší vada je důsledkem běžného opotřebení, avšak není vyloučeno, že se skutečně jedná o záruční vadu.

VIII.

Řešení sporů mezi smluvními stranami

 1. Spory mezi smluvními stranami se strany zavazují řešit přednostně mimosoudně. Mimosoudní vyrovnání sporu lze provést prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz.
 2. V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce ( http://www.coi.cz ) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce.
 3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 4. Tento postup není mediací dle zákona o mediaci (č. 202/2012 Sb.) ani rozhodčím řízením podle zákona o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů (č. 216/1994 Sb.) a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

 

IX.

Kontaktní osoby a kontaktní údaje

 1. Prodávající určuje kontaktní adresu pro řešení případných práv z vadného plnění či odstoupení od smlouvy: 
  1. Oskar Přikryl - objednavky@vinoprikryl.cz

 

X.

Evidence tržeb

 1. Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen „zákon o evidenci tržeb“), je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. 
 2. Prodávající vystavuje účtenky dle zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané e-mailem či v papírové podobě v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy.

 

XII.

Závěrečná ustanovení

 1. Vztahy a případně spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. 
 2. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad kupní smlouvy či obchodních podmínek do cizího jazyka, platí, že v případě interpretačního sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy o obchodních podmínek v českém jazyce. 
 3. Stane-li se některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanoveních obchodní podmínek, která zůstávají platná a účinná. 
 4. Tyto obchodní podmínky včetně všech jejich součástí jsou platné a účinné od okamžiku jejich zveřejnění na e-shopu. Prodávající si vyhrazuje právo na úpravu či změnu obchodních podmínek, a to i bez předchozího upozornění. Podmínky jsou vždy závazné okamžikem jejich zveřejnění na e-shopu. Nová znění ruší předchozí znění obchodních podmínek včetně všech jejích součástí, přičemž jsou k dispozici elektronicky na https://www.vinoprikryl.cz

 

Zveřejněno dne 6.10.2021